Πολιτική απορρήτου

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Δεδομένων 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ


Ποιος είναι o Yπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;  

Ταυτότητα: Goldcar Spain, S.L.U.
Έδρα: Edif. Goldcar Ctra. N-332 Km.115, 03550 Sant Joan d’Alacant
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lopd@goldcar.com


2. ΣΚΟΠΟΣ


 Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, καθώς και σε κάθε εφαρμοστέο εθνικό νόμο, σας ενημερώνουμε ότι στην Goldcar, S.L.U. επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για τους ακόλουθους σκοπούς: 

(i) Διαχείριση της συμβατικής σχέσης που συνίσταται στην ενοικίαση οχημάτων. 
(ii) Διαχείριση και τιμολόγηση της ενοικίασης οχημάτων. 
(iii) Διαχείριση πιθανών συμβάντων συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης του οχήματος.
(iv) Διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών και επικοινωνιών που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμβατική σχέση.
(v) Να σας κρατάμε ενήμερους εγκαίρως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο, για όλες εκείνες τις προσφορές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προωθήσεις, τις δικές μας ή τρίτων, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
(vi) Ανάπτυξη δραστηριοτήτων προώθησης από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού που συνεργάζονται στις δραστηριότητες που διεξάγει η Goldcar.
(vii) Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανήκετε στο Club Goldcar, διαχείριση της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό το πρόγραμμα πιστότητας.
(viii) Ανάπτυξη εμπορικού προφίλ βασισμένου στην εξέλιξη της εμπορικής δραστηριότητας σε σχέση με τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Για το σκοπό αυτό, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα λαμβάνονται αυτοματοποιημένες αποφάσεις βάσει του εν λόγω προφίλ. 


3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Για πόσον καιρό θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας;

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών ή της συμβατικής σχέσης, και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα δεν χρειάζεται η διαγραφή τους, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση σε κάθε είδος δεδομένων. 

4. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ


Ποια είναι η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η θεμιτή βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγκειται στο εξής:

Η νομική βάση που αποτελεί την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις επεξεργασίες (i), (ii), (iii) και (iv) που αναφέρονται στην ενότητα 2 ανωτέρω βασίζεται στην εκτέλεση σύμβασης με την Goldcar σε σχέση με τις υπηρεσίες που μας έχετε ζητήσει.
 
Ομοίως, η θεμιτή βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις επεξεργασίες που αναφέρονται στα τμήματα (v), (vi), (vii) και (viii) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση που χορηγείται για κάθε σκοπό κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε μέσω κρατήσεων οχημάτων.

5. ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ


Σε ποιους αποδέκτες θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία;

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα μεταβιβαστούν σε τρίτους για την επεξεργασία της πληρωμής των κρατήσεων που πραγματοποιούνται (π.χ. τραπεζικές οντότητες και/ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιούνται, πύλες πληρωμής).

Επιπλέον, η Goldcar θα μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα σας σε ασφαλιστικές εταιρείες για τη διαχείριση ή την επεξεργασία των ατυχημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας που αναφέρονται εδώ θα μπορούν να μεταβιβάζονται στις εταιρείες του Ομίλου Goldcar, που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα https://www.goldcar.es/gr/ για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς.

Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα μπορούν επίσης να μεταβιβάζονται σε οργανισμούς και δημόσιες αρχές (διοικητικές ή δικαστικές) στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το καθιερώνει νομικός κανόνας.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων:

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας μπορούν να μεταβιβάζονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ανάλογα με την τοποθεσία ενοικίασης του οχήματος (κυρίως της Τουρκίας) με μοναδικό σκοπό την παροχή της αιτηθείσας υπηρεσίας. 

Ενόψει των προαναφερθέντων και σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η εν λόγω διεθνής μεταφορά θα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Goldcar και εσάς, ως αποδέκτη, σε περίπτωση που η χώρα προορισμού των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Τουρκία, η εταιρεία Goldcar Oto Kiralama Ticaret, AS.  

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς μπορείτε να τα ασκείτε;
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, εάν χρειάζεται, να ζητήσετε τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Η Goldcar θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους, ή την άσκηση ή την υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων.

Ομοίως, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, καθώς και να αποσύρετε τις συγκαταθέσεις που έχετε παράσχει καθ’ οιανδήποτε στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση πριν από την απόσυρσή της.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας γραπτή ανακοίνωση που απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Goldcar στη διεύθυνση Camino del Campet s/n. (Ctra. Valencia N-332, Km 115), 03550, San Juan de Alicante.
Το αίτημα για την άσκηση οιουδήποτε από τα δικαιώματά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο ενός επίσημου εγγράφου που σας ταυτοποιεί (δελτίο ταυτότητας ή έγγραφο διαπίστευσης).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων και άλλους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς για οιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 


Ποια cookies χρησιμοποιούμε;
Για να γνωρίζετε τα cookies που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο/την εφαρμογή κινητού, θυμηθείτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πολιτική Cookies μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.goldcar.es/gr/cook...


8. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ


Πώς έχουμε αποκτήσει τα δεδομένα σας;
Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορούμε να αποκτήσουμε άμεσα τα προσωπικά σας δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα, σε περίπτωση που εγγραφείτε ή συνδεθείτε με το προφίλ σας στο Facebook, το Twitter ή το Google.