Αποποίηση ευθυνών

 1. Γενικά


  Η GOLDCAR SPAIN S.L. (που στο εξής θα αναφέρεται ως Goldcar), η οποία εδρεύει στο Camino del Campet s/n. (Ctra. Valencia N-332, Km 115) 03550 San Juan de Alicante, στην Ισπανία, και διαθέτει διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου (e-mail) info@goldcar.es και είναι κάτοχος του αριθμού φορολογικού μητρώου B 03403169, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών του Αλικάντε, σελίδα A20027, φύλλο 181, τόμος 1571, Γενικά, βιβλίο εταιρειών 0, καταχώριση 4 στις 08-07-1997, είναι η εταιρεία στην οποία ανήκει η παρούσα δικτυακή πύλη (web portal), η χρήση της οποίας διέπεται από το παρόν έγγραφο. 

  Η Goldcar, διαθέτει την ανάλογη διοικητική άδεια σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος περί Επίγειων Μεταφορών 16/1987, της 30ης Ιουλίου, και το Βασιλικό Διάταγμα 1211/1990, της 28ης Σεπτεμβρίου (αριθμός άδειας 10045228-2), με την οποία χορηγείται στην εταιρεία η άδεια παροχής υπηρεσιών για την ενοικίαση οχημάτων χωρίς οδηγό. 

  Από τη χρήση της εν λόγω πύλης απορρέει η ιδιότητα του Χρήστη, γεγονός που συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων στην έκδοση που έχει δημοσιευτεί κατά την χρονική στιγμή της πρόσβασης του Χρήστη στην πύλη. Ως εκ τούτου, η Goldcar συνιστά στους Χρήστες να διαβάζουν τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις προσεχτικά κάθε φορά που προσπελάζουν την δικτυακή πύλη. 

  Η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να διέπεται από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι, κατά περίπτωση, υποκαθιστούν, συμπληρώνουν ή/και τροποποιούν την παρούσα νομική σημείωση. Επομένως, πριν από την πρόσβαση ή/και την χρήση των εν λόγω υπηρεσιών, ο χρήστης θα πρέπει να διαβάζει προσεχτικά τους αντίστοιχους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.


 1. Πρόσβαση και ασφάλεια


  Γενικά, οι χρήστες μπορούν να προσπελάζουν τη συγκεκριμένη δικτυακή πύλη ελεύθερα και χωρίς χρέωση. Παρά τα όσα αναφέρονται παραπάνω, για την χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους αριθμό ταυτοποίησης και να επωφελούνται από ορισμένα προνόμια, τα οποία θα διευκρινιστούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

  Η χρήση του αριθμού ταυτοποίησης και του κωδικού πρόσβασης είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται, ενώ η μεταβίβαση σε τρίτους, ακόμα και η προσωρινή, απαγορεύεται. Ως εκ τούτου, οι χρήστες φροντίζουν για την επιμελή χρήση και την τήρηση εχεμύθειας σχετικά με τους εν λόγω αριθμούς και κωδικούς πρόσβασης, και αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τις συνέπειες της διάχυσής τους σε τρίτους. 

  Σε περίπτωση που οι χρήστες γνωρίζουν ή υποψιάζονται ότι οι αριθμοί ταυτοποίησης ή/και οι κωδικοί πρόσβασής τους χρησιμοποιούνται από τρίτους, θα πρέπει να αναφέρουν το εν λόγω περιστατικό στην Goldcar το συντομότερο δυνατό.
 2. Προστασία δεδομένων


  Για τις πάσης φύσεως προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται κατά την χρήση της εν λόγω δικτυακής πύλης η επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία παρατίθεται επίσης στους αντίστοιχους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν κάθε επιμέρους υπηρεσία. Οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν και να αποδεχτούν την εν λόγω πολιτική προτού παραχωρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στην Goldcar.
 3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας


  Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αντιστοιχούν στην εν λόγω δικτυακή πύλη ανήκουν στην Goldcar ή σε τρίτους, τα δικαιώματα των οποίων αναγνωρίζονται από την Goldcar. 

  Η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η δημοσίευση, η διανομή, η μετατροπή ή η τροποποίηση των στοιχείων του ιστοτόπου απαγορεύεται αυστηρά, καθώς επίσης και η παραβίαση παντός άλλου δικαιώματος που προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν έχει χορηγηθεί άδεια από τον κάτοχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή αν η εκάστοτε αυτή ενέργεια επιτρέπεται δια νόμου. 

  Η παραβίαση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των εν λόγω διατάξεων, καθώς και αδίκημα που επισύρει ποινή σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 270 και εξής του Ποινικού Κώδικα.
 4. Αποδεκτή χρήση


  Οι χρήστες αποδέχονται να χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο σύμφωνα με την παρούσα νομική σημείωση και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που είναι παράνομες, ανήθικες ή που αντιβαίνουν στη δημόσια τάξη. 

  Ειδικότερα, αποδέχονται να απόσχουν από τα εξής:
  • Μετάδοση, διάχυση ή παραχώρηση πληροφοριών σε τρίτους, οι οποίες είναι σπιλωτικές, βλάσφημες, δυσφημιστικές ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο παράνομες.
  • Χρήση του παρόντος ιστοτόπου με τρόπο που να επιφέρει ή που να δύναται να επιφέρει παραβίαση των δικαιωμάτων που ανήκουν σε τρίτους.
  • Πραγματοποίηση κρατήσεων που είναι μη εξουσιοδοτημένες, ψευδείς ή δόλιες.
  • Χρήση πάσης φύσεως λογισμικού ή εργαλείου για παρέμβαση ή απόπειρα παρέμβασης με ηλεκτρονικό ή μη αυτόματο τρόπο στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου, όπως, μεταξύ άλλων, την αποστολή ή την παραχώρηση πρόσβασης με οποιοδήποτε μέσο σε αρχεία που περιέχουν ιούς ή την πρόκληση φθοράς σε αρχεία.
  • Τροποποίηση, μεταβολή ή παρεμβολή στα στοιχεία της εν λόγω δικτυακής πύλης.
  • Πραγματοποίηση πάσης φύσεως ενέργειας που να αντιπροσωπεύει δυσανάλογο ή υπέρμετρο φορτίο στη δικτυακή πύλη ή στις συναφείς υποδομές.
  • Απόκτηση ή απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης με οποιοδήποτε μέσο στα δίκτυα της Goldcar.
  Η Goldcar δια του παρόντος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις κρατήσεις του χρήστη ή να μην επιτρέψει την πρόσβαση στη δικτυακή πύλη, χωρίς πρότερη ειδοποίηση, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες και να προβεί στις δέουσες νομικές ενέργειες.
 5. Μεταβολές στη δικτυακή πύλη


  Ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, η Goldcar μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις ή αλλαγές όσον αφορά τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τα λοιπά στοιχεία στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας νομικής σημείωσης. 

  Ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, η Goldcar δια του παρόντος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στη δικτυακή της πύλη, καθώς και την παροχή εν μέρει ή εξολοκλήρου των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή, τόσο για τεχνικούς λόγους όσο και για λόγους που αφορούν την ασφάλεια, τον έλεγχο ή τη συντήρηση, διακοπές ηλεκτροδότησης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η εν λόγω διακοπή μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη. 

  Κατά συνέπεια, η Goldcar δεν εγγυάται την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή τη συνέχεια της δικτυακής της πύλης και η χρήση της εν λόγω πύλης από τους Χρήστες θα γίνεται για τους ίδιους και με προσωπική τους ευθύνη, όπου σε καμία περίπτωση δε θα αναλαμβάνονται παρόμοιες υποχρεώσεις από την Goldcar.
 6. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους


  Η Goldcar δια του παρόντος αποποιείται κάθε ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε ιστοτόπους τρίτων, η πρόσβαση στους οποίους είναι εφικτή μέσω συνδέσμων ή μηχανών αναζήτησης στον παρόντα ιστότοπο, καθώς η λειτουργία τους είναι η πληροφόρηση των χρηστών για την ύπαρξη άλλων πηγών πληροφόρησης σχετικά με υλικό στο Διαδίκτυο το οποίο μπορεί να διευρύνει τις πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση οι εν λόγω σύνδεσμοι δε θα πρέπει να νοούνται ως υποδείξεις, προσκλήσεις ή συστάσεις όσον αφορά τους ιστοτόπους. Ακολούθως, η Goldcar δια του παρόντος αποποιείται την ευθύνη από το αποτέλεσμα που προκύπτει από τους εν λόγω συνδέσμους υπερκειμένου.
 7. Περιορισμός ευθύνης


  Σε καμία περίπτωση η Goldcar δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για διακοπές της υπηρεσίας, καθυστερήσεις, σφάλματα, δυσλειτουργία και, γενικά, άλλες ενοχλήσεις που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Goldcar ή/και για δόλιες ή αξιόποινες ενέργειες των χρηστών ή/και που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 1105 του Αστικού Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται οι εν λόγω γενικοί όροι και προϋποθέσεις, η έννοια της ανωτέρας βίας θα περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά που προκύπτουν και δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Goldcar, όπως τα εξής: σφάλματα τρίτων, παρόχων ή εταιρειών υπηρεσιών, κυβερνητικές ενέργειες, αδυναμία πρόσβασης σε δίκτυα τρίτων, ενέργειες ή αμέλεια δημόσιων αρχών, άλλες ενέργειες που προκύπτουν λόγω φυσικών φαινομένων, διακοπές ηλεκτροδότησης κλπ. και επιθέσεις από χάκερ ή τρίτους που ειδικεύονται στην ασφάλεια ή την ακεραιότητα υπολογιστικών συστημάτων, εφόσον η Goldcar έχει υιοθετήσει όλα τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την εκάστοτε εξέλιξη της τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως λόγου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία, η Goldcar δια του παρόντος αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη απορρέει από άμεσες ή έμμεσες ζημίες, γενικές ζημίες ή/και απώλεια κέρδους (lucrum cessans). Η Goldcar διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου προκειμένου να προβεί σε εργασίες συντήρησης, βελτίωσης ή επισκευών, στην οποία περίπτωση οι χρήστες δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα αποζημίωσης. 

  Η Goldcar δια του παρόντος αποποιείται την ευθύνη για τη χρήση που γίνεται στην εν λόγω δικτυακή πύλη και κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτή από χρήστες κατά παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος αντιστοιχεί σε τρίτους. 

  Η Goldcar δια του παρόντος αποποιείται την ευθύνη για τις ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν στον εξοπλισμό των χρηστών από πιθανούς ιούς ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι θα ληφθούν από τους χρήστες όσο περιηγούνται στην παρούσα δικτυακή πύλη ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία θα προκύψει από την εν λόγω περιήγηση.
 8. Απαλλαγή εγγυήσεων


  Η Goldcar δια του παρόντος αποποιείται την ευθύνη για το αληθές, την ακρίβεια και την ποιότητα της παρούσας δικτυακής πύλης καθώς και των υπηρεσιών, των πληροφοριών και των υλικών αυτής. Οι εν λόγω υπηρεσίες, πληροφορίες και τα υλικά παρουσιάζονται ως έχουν και η πρόσβαση σε αυτά παρέχεται χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Κατά συνέπεια, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, οι χρήστες θα πρέπει να επαληθεύουν τις εν λόγω πληροφορίες επικοινωνώντας με το αντίστοιχο γραφείο της Goldcar.
 9. Αποζημίωση


  Οι χρήστες θα είναι υπόλογοι για τις πάσης φύσεως ζημίες που θα προκαλούνται στην Goldcar λόγω παράβασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις για τις οποίες δεσμεύονται δυνάμει της παρούσας νομικής σημείωσης ή δυνάμει οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων ισχύουν.
 10. Διάφορα


  Οι χρήστες δια του παρόντος αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά ότι η παρούσα νομική σημείωση συνιστά όλες τις συμφωνίες μεταξύ των χρηστών και της Goldcar, προφορικές ή γραπτές, όσον αφορά τον εν λόγω σκοπό. Η παρούσα νομική σημείωση αντικαθιστά και υποκαθιστά οποιεσδήποτε προτάσεις, αλληλογραφία, δεσμεύσεις ή άλλες πρότερες συνεννοήσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ των χρηστών και της Goldcar όσον αφορά την νομική σημείωση. 

  Για κάθε νομικό θέμα ή ζήτημα που αφορά τον ιστότοπο της Goldcar, ισχύει το ισπανικό δίκαιο, όπου η αρμοδιότητα επίλυσης κάθε διένεξης που προκύπτει από ή σε σχέση με την χρήση της παρούσας δικτυακής πύλης εμπίπτει στα δικαστήρια του Αλικάντε (Ισπανία).

The company Goldcar Fleetco, S.A. is the owner of almost all of the vehicles rented by Goldcar Spain, SLU to its customers, and has set up a pledge on its vehicles for the benefit of the creditors under a financing agreement called 'Asset Backed Financing Facility Agreement' and its successors and assigns. For the purposes of said pledge, Goldcar Spain, S.L.U., has been designated as third party holder in accordance with article 1863 of the Civil Code. Consequently, any return of a vehicle by a customer of Goldcar Spain, S.L.U. it must be obligatorily executed in favor of Goldcar Spain, S.L.U., in its capacity as third-party owner or, as the case may be, to any other entity that replaces it in such condition, and in no case to Goldcar Fleetco, S.L.U.