Rättsligt meddelande

GOLDCAR SPAIN S.L., (hädanefter Goldcar) med säte på Camino del Campet s/n. (Ctra. Valencia N-332, Km 115) 03550 San Juan de Alicante, Spanien, med e-post info@goldcar.es, skattenummer B-03403169, inskrivet i det spanska bolagsregistret 28/11/28, band 1021, bok 433, avdelning 2-A, blad 53, sida 15 257, är innehavare av denna webbplats som tillhandahålls användarna i syfte att ge dem information om företagets produkter och tjänster samt för att ge användarna åtkomst till desamma.

1.Användning av denna webbplats, som regleras i detta dokument, innebär att användaren godtar dessa villkor i den version som är publicerad vid tidpunkten då användaren får åtkomst till webbplatsen. Goldcar förbehåller sig rätten att när som helst ändra presentationen och inställningarna på webbplatsen, liksom det rättsliga meddelandet och att tillfälligt stänga av sina tjänster på www.goldcar.es utan föregående meddelande. GOLDCAR SPAIN S.L. rekommenderar användaren att läsa det rättliga meddelandet varje gång han eller hon får åtkomst till webbplatsen.

2.Beträffande vad som stadgas i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter och tjänster i informationssamhället och den elektroniska handeln, informerar Goldcar användaren om förekomsten av ett automatiserat register med personuppgifter, för vilket Goldcar är ansvarigt, i syfte att bibehålla och förvalta avtalsförhållandet med hyrestagaren, liksom i informations- och marknadsföringssyfte i samband med biluthyrningstjänsten.

Likaså informeras användaren om möjligheten att utöva sina rättigheter till åtkomst, korrigering, borttagning och avståndstagande genom skriftlig ansökan riktad till Goldcar, Camino del Campet s/n. (Ctra. Valencia N-332, Km 115) 03550 San Juan de Alicante, Spanien. Goldcar åtar sig att uppfylla sin skyldighet vad gäller hemlighållande och skydd av personuppgifterna och kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra ändring, förlust, obehörig hantering och obehörig åtkomst av desamma, hela tiden med tanke på teknisk standard. Om denna online-bokning inte skulle genomföras, kommer personuppgifterna att raderas eftersom de inte längre uppfyller syftet för vilket de har samlats in, i enlighet med vad som anges i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.

3.Tillhandahållandet av biluthyrningstjänsten är begränsad till Spanien.

4.Allt innehåll på Goldcars webbplats är skyddat av immaterialrättsliga lagar. Det är strikt förbjudet att återge, kopiera, offentligt kommunicera, distribuera, förvandla eller ändra beståndsdelarna på webbplatsen eller att kränka någon annan rättighet som är skyddad av immaterialrättsliga lagar, förutom om innehavaren av rättigheterna ifråga har gett tillstånd till det eller om det är tillåtet enligt lag.

5.Goldcar är inte i något fall ansvarigt för förlust eller skador av något slag som uppstår på grund av åtkomst till eller användning av webbplatsen, om denna webbplats server innehåller datavirus eller någon annan skadlig komponent. Goldcar förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande genomföra de ändringar som anses nödvändiga på webbplatsen, inkluderat ändringar av dessa villkor.