Wettelijke bepalingen

GOLDCAR SPAIN S.L., (vanaf nu Goldcar genoemd) met statutaire zetel te Camino del Campet s/n. (Ctra. Valencia N-332, Km 115) 03550 San Juan de Alicante, Spanje, met e-mailadres info@goldcar.es, BTW-nummer (CIF) B-03403169 en ingeschreven in het Handelsregister 28/11/28, Deel 1021, Boek 433, Sectie 2-A, Blad 53, Pagina 15.257, is de rechtmatige houder van deze website, aan de gebruikers ter beschikking gesteld met het doel hen informatie te verschaffen over producten en eigen diensten en hen daar toegang toe te verlenen.

  1. Het gebruik van deze website, dat door dit document wordt geregeld, verschaft ude status van Gebruiker, hetgeen betekent dat u zich te houden heeft aan de voorwaarden die op het moment van bezoek aan de gepubliceerde versie van de website van kracht zijn.
  2. In overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en gegevens van maatschappelijke informatie- en e-commercediensten (LSSICE), informeert Goldcar de gebruiker over het bestaan van een geäutomatiseerd bestand van persoonsgegevens dat onder de verantwoordelijkheid valt van Goldcar en als doel heeft onderhouds- en managementwerkzaamheiden voortvloeiend uit de contractuele relatie met de provider te doen, alsmede werk uit te voeren in het kader van marketing- en promotieactiviteiten van het autoverhuurbedrijf en werkzaamheden die daarmee verband houden.Goldcar wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft gebruik te maken van uw rechten op het gebied van toegang, rectificatie, annulering en bezwaar. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek indienen aan Goldcar, Camino del Campet s/n. (Ctra. Valencia N-332, Km 115) 03550 San Juan de Alicante, Spanje.

    Goldcar verplicht zich tot het in acht nemen van de geheimhoudingsplicht inzake persoonsgegevens en van de plicht deze te bewaren en zal alle nodige maatregelen treffen om wijziging, verlies, bewerking of ongeoorloofde toegang ertoe te vermijden, rekening houdend met de stand van de technologie op dat moment. In het geval dat er uiteindelijk geen gebruik wordt gemaakt van de “online” gemaakte reservering, worden de persoonsgegevens vernietigd, omdat het doel waarvoor zij bestemd waren niet bereikt is, zoals voorgeschreven door de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens.
  3. Het bereik van de serviceverlening aangaande autoverhuur is beperkt tot Spaans grondgebied.
  4. De volledige inhoud van de website van Goldcar wordt beschermd door de wet op intellectueel en industrieel eigendom en de auteurswet. Het is ten strengste verboden elementen van de website te reproduceren, copiëren, openbaar te maken, distribuëren, transformeren of modificeren, of inbreuk te doen op elk willekeurig ander recht dat voortvloeit uit de wet op intellectueel en industrieel eigendom en de auteurswet, tenzij het legaal toegestaan is of er schriftelijke autorisatie van de rechtmatige eigenaar is verkregen.
  5. Goldcar kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor verlies of schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door toegang tot en gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een computervirus op de server van de website of alle andere gebeurtenissen waarbij schade ontstaat. Goldcar behoudt zich het recht voor om, zonder waarschuwing vooraf, nodig geachte wijzigingen op de website door te voeren, inclusief de aanwezige termijnen en voorwaarden.