Privacybeleid

Bijkomende informatie inzake Gegevensbescherming

1. VERANTWOORDELIJKE


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Identiteit: Goldcar Spain, S.L.U.
Adres: Edif. Goldcar Ctra. N-332 Km.115, 03550 Sant Joan d’Alacant
E-mail: lopd@goldcar.com


2. DOELEN


Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
Uit hoofde van het bepaalde in de Europese Algemene Verordening 2016/679 inzake Gegevensbescherming en van enige nationale wetgeving die van toepassing is, informeren we u dat we bij Goldcar, S.L.U. de persoonsgegevens die u ons verschaft voor de volgende doelen verwerken: 

(i) Beheer van de contractuele relatie bestaande uit de verhuur van voertuigen; 
(ii) Beheer en facturering van de verhuur van voertuigen; 
(iii) Behandeling van eventuele incidenten m.i.v. schadegevallen die zich voordoen tijdens de huurperiode van het voertuig;
(iv) Afhandeling van administratieve formaliteiten en correspondentie die kunnen voortvloeien uit de contractuele relatie; 
(v) U regelmatig op de hoogte houden van alle aanbiedingen, producten, diensten en promoties van onszelf en van derden die u kunnen aanbelangen, via e-mail of enig ander gelijkwaardig kanaal;
(vi) Ontwikkeling van promotieactiviteiten door ondernemingen van de sectoren transport en toerisme die meewerken aan de activiteiten die Goldcar uitvoert;
(vii) Als u lid wenst te worden van Club Goldcar, beheer van het inschrijvingsproces voor dit getrouwheidsprogramma.
(viii) Het opstellen van een commercieel profiel op basis van de evolutie van de commerciële activiteit met betrekking tot de uitgevoerde reserveringen. Hiertoe informeren we u dat er geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen op basis van dit profiel. 


3. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We informeren u dat uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de diensten te verlenen of de contractuele relatie te handhaven en in elk geval zolang u niet vraagt ze te verwijderen, maar ook zolang dit nodig is om de wettelijke verplichtingen na te leven die in elk geval van toepassing zijn in overeenkomst met elk type gegevens.

4. RECHTSGRONDEN


Op welke rechtsgrond mogen we uw gegevens verwerken?

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens berust op:

De juridische grondslag die de verwerking van uw persoonsgegevens inhoudt voor verwerking (i), (ii), (iii) en (iv) zoals aangegeven in het bovenstaande punt 2 is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst met Goldcar met betrekking tot de door u verzochte diensten.
 
Bovendien is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in punt (v), (vi), (vii) en (viii) vermelde verwerkingen gebaseerd op de uitdrukkelijke instemming die u voor elk doel verleent wanneer we de persoonsgegevens verzamelen die u ons verschaft via de reserveringen van voertuigen.  

5. ONTVANGERS


Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden om de betaling van de gemaakte reserveringen te behandelen (m.a.w. banken en/of financiële instellingen die de eigenaar zijn van de gebruikte betaalmiddelen, betaalgateways).

Bovendien kan Goldcar uw gegevens doorgeven aan verzekeringsmaatschappijen om de schadegevallen die zich tijdens de huurperiode voordoen af te handelen.

We informeren u dat uw hier vermelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de ondernemingen van de Groep Goldcar, zoals vermeld op de website.

Bovendien kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan (administratieve of gerechtelijke) openbare instanties en autoriteiten in gevallen waarin dit vereist is uit hoofde van een wettelijk voorschrift.

Internationale doorgifte van gegevens:

Bovendien informeren we u dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, afhankelijk van de plaats waar het voertuig wordt gehuurd (in het bijzonder, Turkije) met als enige doel u de gevraagde dienst te verlenen. 

Op basis van het voorgaande en in overeenstemming met artikel 49.1.b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU 679/2016 inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, is deze internationale doorgifte nodig voor de uitvoering van de tussen Goldcar en u ondertekende overeenkomst, waarbij de ontvanger de onderneming Goldcar Oto Kiralama Ticaret, AS is, indien het land van bestemming van uw persoonsgegevens Turkije is. 

6. RECHTEN


Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw persoonsgegevens verschaft en hoe kunt u ze uitoefenen?
U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en om de rechtzetting van onnauwkeurige gegevens te vragen of, in voorkomend geval, de verwijdering ervan te vragen wanneer o.a. de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. 

In bepaalde omstandigheden kunt u de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen, in welk geval we ze enkel bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen. 

In bepaalde omstandigheden en om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Goldcar zal de gegevens dan niet langer verwerken, tenzij om dwingende wettelijke redenen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen. 

Bovendien kunt u uw recht op de overdraagbaarheid van de gegevens uitoefenen en uw verleende instemmingen te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van instemming vóór de intrekking ervan. 

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u een schrijven richten tot de Klantendienst van Goldcar, op het adres Camino del Campet s/n. (Ctra. Valencia N-332, Km 115), 03550, San Juan de Alicante.
Bij het verzoek om een van uw rechten uit te oefenen, moet u een kopie van een officieel identiteitsbewijs voegen (identiteitskaart of gelijkaardig bewijsstuk).

Tot slot informeren we u dat u zich tot het Spaans Bureau voor Gegevensbescherming en de overige bevoegde openbare instanties kunt richten voor alle klachten naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

7. COOKIEBELEID


Welke cookies gebruiken we?
Om te weten welke cookies we op deze website/mobiele toepassing gebruiken, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen via de volgende link: https://www.goldcar.es/nl/cook...


8. HERKOMST


Hoe hebben we uw gegevens verkregen?
We herinneren u eraan dat we uw persoonsgegevens rechtstreeks van de sociale netwerken kunnen verkrijgen als u zich inschrijft of aanmeldt met uw profiel van Facebook, Twitter of Google.